بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار۱ یا پیمانکار عمومی در کشور است شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل […]

ادامه مطلب و دانلود