بررسی شاخه نرمتنان (Phylum Mollusca)

اعضای شاخه نرمتنان بدن نرم و بدون تقسیمی دارند معمولاً سر آنها در قسمت جلو است و یک پای شکمی و توده‌ احشایی پشتی نیز در بدن آنها وجود دارد بدنشان کم و بیش از یک روپوش (Mantle) نازک احاطه شده است اغلب در یک صدف آهکی خارجی محفوظ اند این شاخه از پنج رده […]

ادامه مطلب و دانلود