الکل و انواع آن

علوم پایه

ازنظر علم شیمی هرماده ای که در فرمول شیمیایی آن عامل هیدروکسیل (OH ) وجود داشته باشد ،یک الکل محسوب می شود الکل ازمشتقات هیدرو کربن هاست که درآن هر مولکول ،ترکیبی ازچند اتم هیدروژن وکربن می باشد نهایت ،یک عامل (OH) جانشین یک اتم هیدروژن می گرددوبنابر تعداد عامل (OH) ،الکل را یک یا چند ظرفیت می گویند الکل انواع زیادی دارد که ذیلاًبه برخی ازآن ها ا

دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷ صفحه

دانلود این فایل

توضیحات:

الکل وانواع آن

ازنظر علم شیمی هرماده ای که در فرمول شیمیایی آن عامل هیدروکسیل (OH- ) وجود داشته باشد ،یک الکل محسوب می شود .الکل ازمشتقات هیدرو کربن هاست که درآن هر مولکول ،ترکیبی ازچند اتم هیدروژن وکربن می باشد .نهایت ،یک عامل (OH) جانشین یک اتم هیدروژن می گردد.وبنابر تعداد عامل (OH) ،الکل را یک یا چند ظرفیت می گویند . الکل انواع زیادی دارد که ذیلاًبه برخی ازآن ها اشاره می کنیم

الف )الکل متیلیک

ساده ترین الکل ها ،الکل متیلیک است که مبنای الکل های یک ظرفیتی می باشد .الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست می آید وازاین رو به آن عرق چوب نیز می گویند .این ماده مایعی است بی رنگ که در۶۶ درجه سانتی گراد می جوشد ،باشعله کمی آبی رنگ می سوزد وچون باآب مخلوط گردد،تقلیل حجم یافته وتولید حرارت می کند.

الکل متیلیک ،درصنایع رنگ سازی کاربرد دارد .به علاوه سمی است قوی که با شرب ۸تا ۱۰گرم آن اختلالات هاضمه واغلب کوری دست داده وتلف می کند.پس ازالکل متیلیک یا متانول بقیه الکل های یک ظرفیتی یا یک عاملی رابه الکل های نوع اول ۷دوم و سوم طبقه بندی می کنند.. اتانول که موضوع بحث ماست ،درزمره الکل های نوع اول است .هم چنین الکل های دو ظرفیتی وسه ظرفیتی و… نیز وجود دارد که کمی می توان ازضد یخ به عنوان الکل دو ظرفیتی (یا الکل دو عاملی اشباع )وگلیسیرین به عنوان الکل سه ظرفیتی (یا الکل سه عاملی اشباع)نام برد .ب)الکل اتیلیک اگر واژه الکل بدون هیچ پسوند یا پیشوند به کار رود ،مقصود الکل اتیلیک یا اتانول است که معروف ترین انواع الکل میباشد .در آینده خواهیم دید که الکل اتیلیک درصنایع گوناگون ودر زندگی روز مره مردم ،کاربرد زیادی دارد.چنان که درمقدمه اشاره شد ،موضوع بحث مادر این نوشتار منحصراً الکل اتیلیک یا اتانول است .وهر کجا دراین رساله ،واژه الکل رابدون افزودن کلمه به کار بریم مقصودمان همین نوع الکل می باشد .اتانول به طور طبیعی وبه مقدار بسیار کم درنان (۵%درصد )،مغز انسان وگیاهان وجود دارد .علاوه برمخمر وبعضی باکتری ها،بدن انسان نیز مقدار چشمگیری الکل تولید می کند .دراکثر موارد ،تمام تبیین اوصاف الکل وآثار ظاهری الکل برجسم وروان آدمی می پردازیم .ویژگی های الکل وآثار آن

الکل اتیلیک در ۳/۷۸ درجه سانتی گراد به جوش می آید ودر ۱۱۴-درجه ذوب می شود .الکل مطلق آب گونه ای است بی رنگ وزود آتش گیر ،با بویی ویژه ،در برودت زیاد ابتدا قوام آمده وسپس مانند شیشه منجمد می گردد. الکل برخلاف پندار بعضی اثر تحریکی براعضای بدن ندارد ،بلکه اثرآن تخدیر یعنی تضعیف فعالیت های بدن وکاستن ازدقت درانجام رفتارهای گوناگون است .درکتاب های علمی نیز ،الکل را درردیف تخدیر کننده ها هم چون اتروغیره میآورند.یکی ازدانشمندان دراین زمینه می گوید:«این واقعیت که افراد تحت تاثیر الکل ،خجالتشان ازبین می رود وزیاد حرف می زنند ،به علت اثر تحریکی الکل برمغز نیست ،بلکه به دلیل ازبین رفتن کنترلی است که مراکزعالی مغز درمیانه روی واعتدال شخص ازخود انجام می دهند . به هر حال تمامی مشروبات الکلی حاوی مقداری الکل می باشند وهر گونه آثار تخدیری که ازمشروبات الکلی بروز می کند مربوط به وجود این ماده درآن هاست .میزان این تخدیر که مارازآن به مستی تعبیر می کنیم بستگی به درصد الکل موجود دراین گوشه مشروبات دارد . چنان چه شخص مقداری الکل بنوشد قریب ۱۵آن فوراًبه وسیله جدار معده داخل درخون وبقیه درامعاءوارد می گردد .مقداری هم ممکن است به وسیله ریتین یا با ادرار خارج شود .ولی قسمت اعظم آن در هر حال دربدن می ماند ودرآن جامتدرجا اکسید شده واحتیاجی به هضم وگوارش ندارد . کبد انسان قادر است درهر ساعت ۸گرم الکل رااکسید کند .مقادیر زیادتر درجریان خون ظاهر شدهولی غلظت کم تر از ۰۵/۰% علامتی درشخص به وجود نمیآورد .از غلظت به ۱%درخون برسد اختلال تنفسی وقلبی ونهایتاً مرگ ایجاد می شود هرچند مقدار کشنده آن برحسب افراد می کند .پیتر کوپر نیز دراین زمینه چنین می نویسد:«الکل ازتمام راه ها جذب بدن می شود ولی جذب آن از راه دهان ومعده بسیار کم است .روده کوچک ۸۰%یا بیشتر مقدار خورده شده را جذب می کند .کم تر از ۱۰%بی تغییر ازراه ادرار وتنفس دفع می شود .الکل دربافت ها به سرعت منتشر شده ودرحدود ۸گرم درساعت اکسید وبه گاز کربنیک وآب تبدیل می شود بدین ترتیب مهم ترین اثر الکل ۷تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی است .الکل درنتیجه تاثیر برروی اعصاب واکنش دررگ هاایجاد نموده وخون را به سطح بدن جریان می دهد واز این طریق پوست راقرمز می کند وابتداءدربدن ایجاد حرارت می نماید .اما این اثر دیری نمی پاید چرا که پس ازمدت کوتاهی بدن حرارت خود راتا دو برابر از دست می دهد

شخص که الکل می نوشد ابتدا فعالیت اوبیش ازحد معمول می شود وبه ترتیبی که ذکرشد درجه حرارت بدن بالا رفته وتنفس شدید می شود .آن گاه مرکز تکلم درمغز تحت تاثیر الکل قرار گرفته وشخص پرچانگی می کند .سپس مرکز سمعی مغز متاثرشده وشخص صداهای بی خود می شنود .بعد مرکز بینایی مغز دچار اختلال گشته وشخص تصاویر موهوم میبیند وبالاخره مرکز حفظ تعادل تحت تاثیر الکل قرار گرفته وکسی که مشروب الکلی نوشیده توازن اعمال فیزیکی راازدست می دهد . بدین ترتیب با نوشیدن الکل خویشتن داری شخص که به عنوان منشا حجب درانسان پایه گذاری شده است تقریباًازبین رفته وباعث بروز اعمال نا هنجار می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code