اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

علوم پایه

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشدتحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد

مشخصات فایل

تعداد صفحات۱۳۲
حجم۰/۶۸۵ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

 

مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد.تحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها: ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن ۲۳±161 گرم وسن ۴- ۵ هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به ۳ گروه ۸ تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند. حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(۳ روز در هفته برای ۸ هفته)، انجام دادند.  بعد از ۸ هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (۰۱/۰=p)، گلوکز(۰۰۱/۰=p)، انسولین (۰۰۱/۰=p) و سطوح LDLپلاسما (۰۰۷/۰=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (۰۳/۰=p)در گروه مقاوم به انسولین شد.

نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد.

واژه های کلیدی: کمرین- مقاوم به انسولین- تمرین مقاومتی- موش صحرایی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲بیان مسأله. ۳

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۹

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی.. ۹

۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۹

۱-۶- محدودیتهای پژوهش…. ۱۰

۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل.. ۱۰

۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷- مکان پژوهش…. ۱۰

۱-۸- روش پژوهش…. ۱۱

۱-۹- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات… ۱۱

۱-۹-۱-کمرین: ۱۱

۱-۹-۲ انسولین : ۱۱

۱-۹-۳ مقاومت به انسولین: ۱۱

۱-۹-۴ – اجرای ورزشی.. ۱۲

فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲-  مبانی نظری پژوهش…. ۱۴

۲-۲-۱- بافت چربی.. ۱۴

۲-۲-۱-۱- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. ۱۵

۲-۲-۱-۲- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. ۱۵

۲-۲-۱-۳- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز…………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۲- خانواده کمرین.. ۱۹

۲-۲-۳-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. ۲۰

۲-۲-۴- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. ۲۵

۲-۲-۵- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. ۲۷

۲-۲-۶-  کمرین و التهاب… ۲۸

۲-۲-۷-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. ۳۳

۲-۲-۸- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. ۳۵

۲-۲-۹- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… ۳۷

۲-۳- پیشینه پژوهش…. ۴۸

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور ۴۸

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور ۵۳

۲-۴- جمع بندی و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….۵۷

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- طرح پژوهش…. ۵۹

۳-۳- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها ۵۹

۳-۴- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها ۵۹

۳-۵- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها ۶۰

۳- ۶- برنامه تمرین آزمودنی ها ۶۰

۳-۷- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. ۶۳

۳-۸- متغیرهای پژوهش…. ۶۴

۳-۸-۱- متغیر مستقل.. ۶۴

۲-۸-۳ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۸-۳- متغیر کنترل.. ۶۴

۳-۹- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما ۶۴

۳-۱۰- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها ۶۵

۳-۱۱-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۶۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲-توصیف داده ها ۶۸

۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی ها ۶۸

۴-۲-۲- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. ۶۹

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. ۷۰

۴-۳-۱- تغییرات وزن آزمودنیها ۷۰

۴-۳-۲- آزمون فرضیه های پژوهش…. ۷۱

۴-۳-۲-۱- فرضیه اول.. ۷۱

۴-۳-۲-۲- فرضیه دوم. ۷۳

۴-۳-۲-۳- فرضیه سوم. ۷۴

۴-۳-۲-۴-فرضیه چهارم. ۷۶

۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم.. ۷۸

۴-۴- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۸۲

۵ -۲- خلاصه تحقیق.. ۸۲

۵-۳- بحث و تفسیر نتایج.. ۸۳

۵-۳-۱- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. ۸۳

۵-۳-۲-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. ۸۶

۵-۳-۳- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. ۸۹

۵-۴- نتیجه گیری.. ۹۲

۵-۵-  پیشنهادات… ۹۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱ : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین………………………………..۲۲

جدول ۲-۲: منابع ایزوفرم های کمرین…………………………………………………………………………………….۲۳

جدول ۳-۶-۱- برنامه تمرینی آزمودنی ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی……………………….۶۲

جدول ۴-۱ – وزن نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………..۶۸

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش ………………………………..۶۹

جدول ۴-۳٫ نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور کمرین در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول ۴-۴٫  نتایج حاصل ازروش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتورHDL در

سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵٫ نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور LDL در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

جدول ۴-۶٫ نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور انسولین در

 سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول ۴-۷٫ نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور گلوکز در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ نقش کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی……………………………………………۲۸

.نمودار۴-۱- تغییرات وزنی آزمودنی ها …………………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار۴-۲- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه………………….۷۲

نمودار۴-۳- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………………………………۷۴

نمودار۴-۴- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………….۷۶

نمودار۴-۵- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………..۷۸

نمودار۴-۶- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه…………………………………۷۹


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code